SEO hakda semaltdan 4 zat Entrepreneurshli telekeçiler bilmeli

Goşmaça girdeji çeşmesi almak isleýän adamlar mundan beýläk gözlemeli däldirler, sebäbi internet hakyky pul gazanmak üçin iň ygtybarly ýer bolup hyzmat edýär. Bu guramalaryň we kärhanalaryň ähli görnüşlerine doly degişlidir. Sanly barlygyň artmagynyň ähmiýeti her gün özüni görkezmegini dowam etdirýär.

Düşünmek kyn ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne SEO-nyň girýän ýeri. Köp adamlar bu hakda bilýär öýdüp bilerler, ýöne adamlaryň ünsden düşürýän birnäçe esasy faktlary bar. Bu makalada “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King ýönekeý dilde SEO-nyň dört esaslaryny ara alyp maslahatlaşýar, bu, şübhesiz, islendik kärhana täsir edýär.

Sahypada optimizasiýa

Aslynda, SEO-nyň nämedigini ýa-da sahypa üçin näme edýändigini köp adam bilmeýär. Sahypada optimizasiýa, web sahypasyna girýänler we gözleg motory tarapyndan gowy kabul edilmegini üpjün etmekdir. Muňa ýetmek üçin eýesi aşakdakylary etmeli: sahypadaky ähli sahypalara degişli açar sözleri, sözlemleri we bellikleri goşuň. Mentionedokarda agzalan elementleriň hemmesi Google we beýleki gözleg motorynyň sahypany tertipleşdirmegine kömek edýär. Google, bir sahypanyň SERP-e bölünmezinden ozal bilmeli.

Sahypadan daşary optimizasiýa

Bu usul daşarky usullara daýanmak bilen web sahypasyny ýokary derejä çykarmaga kömek edýär. Sahypadaky optimizasiýa bilen deňeşdirilende, sahypanyň eýesiniň gönüden-göni täsiri astynda däl. Google çeşmäniň abraýyny göz öňünde tutup, bu daşarky çeşmeler arkaly sahypany tertipleşdirýär. Bir sahypanyň Google SERP-de ýokary abraýy bar bolsa, onda olaryň algoritmi häzirki saýtda baglanyşdyrýan mazmunyny ýokary ygtyýarlyk hasaplaýar we iň ýokarkylaryň hataryna goşýar. Uly platformalar we halaýan bloglar ösmek isleýän marketologlar üçin maksat bolmaly.

Ak şlýapa SEO

Sahypanyň traffigi özüne çekmeginiň birnäçe usuly bar. Ak şlýapa taktikasy, gözleg motorlarynda ýokary derejä çykmak üçin sahypa girýän birnäçe dürli, ýöne kanuny usullary öz içine alýar. Bu usuly ulanmak bilen gazanylan traffigiň köp bölegi adam ulanyjylaryndan gelýär. Bu kategoriýa girýän usullaryň käbiri arka baglanyşyk, açar söz derňewi we baglanyşyk gurluşy . Olaryň hemmesi ýokary hilli mazmuny mahabatlandyrmak arkaly sahypanyň meşhurlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Gara şlýapa SEO

Ak şlýapa SEO-dan tapawutlylykda, gara şlýapa gözleg motorlarynda ýokary derejelere ýetmek üçin bikanun ýollary ulanýar. Aslynda, bu Google-yň syýasatlaryny düýbünden bozýar we jezalandyrylýar. Bu ýerdäki usullaryň käbiri açar sözleri doldurmak, gapy sahypalary, sahypany çalyşmak, galp sahypalary ulanmak arkaly baglanyşyklar we ş.m. öz içine alýar. Satyjylara onlaýn işini ösdürmek üçin haýsydyr bir sebäbe görä bu SEO görnüşini ulanmak maslahat berilmeýär.

Tehnikalar telekeçilige nähili täsir edýär?

  • Sahypada-da, daşynda-da optimizasiýa web sahypasynda bolmaly. Muny ýerine ýetirmezlik, Google-yň saýt traffigine täsir edýän sahypany tanamagyny islemeýändigini görkezýär.
  • Gara şlýapa SEO çalt işleýär, ýöne gysga wagtlyk. Google-yň şeýle sahypany jezalandyrjakdygyna şek ýok.
  • Ak şlýapa SEO islenýän netijeleri almak üçin has köp wagt alýar, ýöne olar hemişelikdir. Google kesgitlenen düzgünlere we düzgünlere boýun bolany üçin sahypany ýeke goýýar.
  • Gara şlýapa usullary arzan, ýöne ahyrynda gymmaty ýok. Beýleki tarapdan ak şlýapa usullary gymmat, ýöne uzak möhletleýin maliýe peýdasyny üpjün edýär.
  • Görünmek, sahypanyň onlaýn traffigini kesgitleýär. Meşhurlyk we reýting bu görnükliligi kesgitleýär. SEO ulanmagyň usuly olaryň meşhurlygyna täsir edýär.

mass gmail